Sunday, August 20, 2017അഞ്ജലി തൻ ആരോമലേ, 
കാർമേഘവർണ്ണനേ,
നെറുകയിൽ ചൂടിയ മയില്പീലിയാലോ,
അഞ്ജലി തൻ അജ്ഞനമിഴിയാലോ നിൻ അഴക്‌? 
ഓടക്കുഴൽ തഴുകും, നിൻ അധരങ്ങൾ മൂളും
സപ്തസ്വരങ്ങളാലോ നിൻ മാധുര്യം?
ഈ ഉലകം തൻ ഉള്ളിൽ ഒളിപ്പിക്കും ചകോരനേ,
അതിലോലമായ നിൻ പാദങ്ങളിൽ കിലുങ്ങും
ചിലങ്കയിലോ പ്രപഞ്ച സംഗീതം?
ചോരനേ, നിൻ കടകണ്ണുകളാൽ ആരേ നീ
ചാരേ വിളിക്കുന്നു?
Copyright for the poem @Ajay Pai
August 2017

आज फिर छू  लूँ उसे मैं 
इन सीली सीली रातों से 
छीलूं पंखुड़ी जैसा उसका अंग 
होंठों की धार से 
सजाऊँ सेज मैं  आज 
उसकी सुलगती हुई सीत्कारियों से 
भीगा दूँ तपता हुआ ये बदन उसकी 
नज़ाकत में | तेरेलिये बस तेरेलिये
ये रात और नशा 
तू ही तो बेवफा , तू ही तो बेवफा (तेरेलिये)


सौंधी सी खुशबू तेरी
और ये बिलखती रात
मद्धम मद्धम सी
सिसकियाँ लेती हुई तन्हा,
बेज़ुबान इस प्यार को कर गयी  (तेरेलिये)


नशा ये प्यार का ढल ही जाएगा 
कच्चे रंग की तरह धीमे धीमे 
घुल जाएगा 
उसके कजरारे अखियनन में ।  

(तेरेलिये)Copyright @ Ajay Pai
Aug 14th 2017

Wednesday, August 16, 2017


പ്രണയിക്കുന്നു ഞാൻ ആ കണ്ണുകളെ 
എന്നിൽ പുഞ്ചിരി വിടർത്തിയ
രോമാഞ്ചമുണർത്തുന്ന ആ കണ്ണുകളെ


ആർദ്രമായ ആ നയനങ്ങളിൽ കാണുന്നു ഞാൻ 
എന്നെ പ്രണയിക്കുന്ന ഒരു മനസ്സിനെ 
ഒരു ചാറ്റൽ മഴ പോലെ എന്നെ ഈറൻ 
അണിയിച്ച ആ കണ്ണുകൾ


ആ കണ്ണുകളിൽ പ്രതിഫലിക്കുമോ 
നിത്യവും, എൻ പ്രതിബിംബം
ഏനറിയില്ല.


എന്നാൽ ഇന്ന് ഞാൻ ഒരു പൂത്തുമ്പിയെ പോൽ 
നൃത്തമാടുവാൻ മോഹിക്കുന്നു
ആ കണ്ണുകൾ എന്നേ എന്നിൽ നിന്നും 
കവർന്നിരിക്കുന്നു


എൻറെ കണ്ണുകൾ നനയുമ്പോൾ
ആ കണ്ണുകൾ അസ്വസ്ഥമാകുന്നത് 
ഞാനറിയുന്നു


മാലോകരേ, നിങ്ങൾ അറിയുന്നുവോ 
എൻ നിദ്രയിൽ എന്നേ താലോലിക്കുന്ന
ആ നയനങ്ങൾ ആരുടേതെന്ന്?Copyright +Ajay Pai  
Aug 17th 2017 

Saturday, August 12, 2017

This afternoon, I was hunting for hotels for my luncheon.  As there are not too many options at Royapettah, Chennai, the area where I dwell, I decide to have my lunch from a hotel which is nearby where I reside.

As I progressed to the entrance, I see an old man approaching me and mumbling something. As he appeared extremely ugly, shabby and malodorous, I decide to give him an ignore and went in to order food as nothing came about.

But then, I knew from within that my conduct was inappropriate, considering his age factor.   When this thought started pricking me, I decide to approach him. As he saw me approaching, he got down to talk to me in English and politely requested me to buy him some food.  This behavior of his intrigued me.  Somewhere, I felt, he may have been cast out by his family members.  First time ever, I decide to buy someone, who is neither my friend nor family, something which he had asked for, and, that too for a homeless man.   I ordered food for him, got it parceled and I paid the bill for the gentle old man.

I became busy with munching down my lunch and by the time I was done, I could see him nowhere in the vicinity.  He had already left.

I walked down the junction, crossed the lane and I hear a weaker voice trying to reach me from far behind; “Saar, saar.  I bless you from bottom of my heart. You have provided food to an orphan a homeless”. 

I could very easily relate to the word orphan and the emotions attached to it.  My eyes got all teary. I requested him for a photograph with him and he replied with a smile “with all my heart, and with pleasure”. (in English) 

What could be his story?  

I could be that homeless man tomorrow, who knows. Despite we cling on to our family and friends, we live a farce life, where we make ourselves believe that we are amongst those fortunate who are bound by all family and friends.   Maybe, this gentle old man, also had the same feeling, until life knocked him down.
Copyright @ Ajay Pai 
August 12th 2017


Friday, August 4, 2017


Here I stand tall facing you, Naked
This isn’t a feast for your lustful eyes.
Yes, I have the bulges at the right place
chiseled muscles - maybe
Indeed, my bare chest is bushy
And, I have spiraled pubes down there
Do you see my man thighs that are pale?
My limp manhood?
Do I make you cringe?
Does me being malodorous suffocate your nostril??
This shapeless ass of mine, does it offend you?
O, is that my tanned skin which makes you drool
Or, is it my stubble?

I am vulnerable, yet I am strong
Alas, we both have no choice
I am a male by birth
And, I have no womb
This is how I was born.

But in here, in the no-man’s land
It is a sin
It is a sin
It is a sin to be born with no womb

The curse has come upon us
From now on, O’ son of Adam
You will be deprived of your own lineage
You will remain an outcast from your own clan
as, you are merely a sperm donor.

Copyright @Ajay Pai 2017